Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle (tietosuoja-asetuksen 30 artiklan seloste käsittelytoimista).

Rekisterinpitäjä

Hier-Oja, Sarvijaakonkatu 32, 33540 Tampere, hier-oja@outlook.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

* terveydenhuollon palvelujen (hieronta) toteuttamiseen ja hoitokirjausten dokumentointiin

* lainsäädännön edellyttämän raportointitiedon keräämiseen

* markkinointi-, informointi- ja muistutustarkoituksiin

* laskutukseen ja perintään

* palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn

* oman toiminnan kehittämiseksi, analysoimiseksi ja tilastoimiseksi

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Käsittelyn kohteena olevat henkilötiedot

* Perustiedot

* Terveystiedot

* Ajanvaraustiedot

* Mahdolliset laskutustiedot

* Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

Käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään palvelusopimukseen perustuen. Terveydenhuollon ammattilaisella on velvoite tehdä merkintöjä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyen asiakirjoihin, jolloin henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen tehtävään. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu tietyissä tilanteissa oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn suostumukseen.

Tietojen säilytysaika

Terveystietojen säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä ole tietoa niin 120 vuotta syntymästä.

Palautteisiin ja vaaratapahtumiin liittyviä tietoja säilytetään viisi vuotta. Virallisiin selvityspyyntöihin liittyvät tiedot säilytetään 12 vuotta.

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietoja käsittelee Hier-Oja.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella tai lakiin perustuen.

Asiakastiedot eivät siirry OmaKanta -palveluun.

Tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Mikäli asiakas on alaikäinen, tietoja voidaan saada huoltajilta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä oikeus pyytää henkilötietojen oikaisua, poistoa ja siirtoa. Rekisteröity voi rajoittaa ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, on hänellä oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen suojaus

Hier-Oja käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta. 

Yhteydenotto

Rekisteriasioita hoitava

hier-oja@outlook.com

Tietosuojavastaava

hier-oja@outlook.com